MISJA SZKOŁY

Tworzymy takie warunki nauki, opieki

i wychowania, aby każdy uczeń mógł powiedzieć: 

 Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Kwidzynie

jest przyjazną, nowoczesną, dobrą szkołą.

WIZJA SZKOŁY

 1. Dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty, jest dobrym gospodarzem szkoły.
 2. Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu.
 3. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarza optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantuje dobre i skuteczne nauczanie, efektywnie przygotowuje do dalszych etapów kształcenia.
 4. Nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem wśród młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, pomagają w rozwiązywaniu problemów.
 5. Zajęcia są tak prowadzone, aby odkrywać i rozwijać talenty uczniów, nauczyć ich samodzielnego myślenia i wiary we własne siły.
 6. Szkoła otacza zindywidualizowaną opieką uczniów mających trudności w uczeniu się.
 7. Dążymy do tego, by być szkołą wolną od nałogów i agresji.
 8. System opieki i wychowania w duchu patriotyzmu, wychowania obywatelskiego, poszanowania prawa, tolerancji i przestrzegania praw człowieka, zapewnia bezpieczeństwo, możliwość pełnego rozwoju, także wsparcie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych rodzinom.
 9. Nawiązujemy do tradycji Armii Krajowej i propagujemy ideały AK.
 10. Przygotowujemy młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie.
 11. Wzbogacamy ofertę edukacyjną szkoły poprzez wdrażanie nowoczesnych metod pracy, opartych o solidny i stale doskonalony warsztat pedagogiczny, w tym technologię informacyjną i komunikacyjną.
 12. Pracujemy jako zespół przyjazny uczniom i rodzicom.
 13. Rodzice mają wpływ na planowanie i realizację zadań statutowych szkoły.

MODEL ABSOLWENTA

ABSOLWENT Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej to uczeń:

  • samodzielny – dąży do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym
  • przygotowany do podjęcia decyzji, jaki system kształcenia wybierze dalej
  • kreatywny w procesie zdobywania umiejętności i gromadzenia wiedzy
  • mający poczucie własnej wartości
  • posługujący się swobodnie technologią informacyjno-komunikacyjną
  • umiejący podjąć konwersację w wybranym języku obcym
  • świadomy zagrożeń dla jego zdrowia i rozwoju
  • znający zasady dobrego wychowania
  • odczuwający potrzeby korzystania z dóbr kultury i sztuki
  • wyposażony w podstawową wiedzę na temat Europy i procesów integracyjnych w niej zachodzących
  • to świadomy patriota i mądry obywatel przygotowany do uczenia się przez całe życie.