REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
GIMNAZJUM NR 2 IM. AK W KWIDZYNIE

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Dni i godziny otwarcia biblioteki podane są na jej drzwiach wejściowych.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca.
 6. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych pozycji a także przedłużyć termin zwrotu książek.
 7. Uczeń, który nie oddaje książek w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 8. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.
 9. Wypożyczone książki należy szanować.
 10. w przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 11. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego. 14. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i do przestrzegania go.

REGULAMIN CZYTELNI
GIMNAZJUM nr 2 im. AK W KWIDZYNIE

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. Wstęp do czytelni możliwy jest tylko z przyborami do nauki. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
 4. Korzystający z czytelni wpisuje się do „zeszytu odwiedzin”.
 5. W czytelni należy zachować ciszę.
 6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 7. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, do pozostałych zbiorów za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 8. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzystał.
 9. Wykorzystane czasopisma uczeń odnosi na ustalone miejsce, książki oddaje nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW
W BIBLIOTECE GIMNAZJUM NR 2 W KWIDZYNIE

 1. W bibliotece szkolnej znajdują się cztery komputery do użytku uczniów szkoły.
 2. Z komputerów można korzystać w godzinach pracy biblioteki.
 3. Za obsługę komputerów odpowiedzialni są nauczyciele bibliotekarze.
 4. Uczeń musi odnotować swoją obecność przy komputerze w zeszycie odwiedzin biblioteki.
 5. Uczeń może korzystać z komputera przez 1 godzinę lekcyjną w ciągu dnia.
 6. Przy jednym komputerze mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 7. Komputery znajdujące się w bibliotece służą do nauki i poszerzania swoich zainteresowań.
 8. Podczas pracy przy komputerze można korzystać wyłącznie z materiałów zgromadzonych w bibliotece (płyty CD, dyskietki).