[wstecz]

Udział w realizacji projektu edukacyjnego a ocena zachowania

w Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

    a) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     a) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

    a) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

    a) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

   a) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

   a) nie uczestniczył lub odmówił przystąpienia do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.