[wstecz]

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie

 1. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie  biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Projekty uczniowskie realizowane są na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego do 5 czerwca każdego roku szkolnego.
 4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 5. Informacje o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać w formie krótkiej ulotki informacyjnej lub przeczytać na stronie internetowej szkoły.
 6. Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką.
 7. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b) określenie celów projektu edukacyjnego,

c)  zaplanowanie etapów jego realizacji;

d) wykonanie zaplanowanych działań;

e) monitorowanie realizacji projektów przez nauczyciela prowadzącego projekt;

f) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 1. Nauczyciel - opiekun projektu przekazuje wychowawcy klasy pisemną informację o stopniu zaangażowania uczniów w projekt edukacyjny, nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną.
 2. Wychowawca jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego.
 3. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie.
 4. Ocena udziału w każdym projekcie  może być także wyrażona oceną szkolną z jednego lub kilku przedmiotów.
 5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń realizował więcej niż 1 projekt edukacyjny,  podejmuje decyzję, który zostanie wpisany na świadectwie.
 6.  Do 30 września danego roku szkolnego każdy nauczyciel proponuje tematy projektów edukacyjnych.
 7. Tematy projektów edukacyjnych mogą dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 8.  Sugestie dotyczące tematów projektów edukacyjnych mogą pochodzić również od uczniów, ze strony rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. Wpisu tematu dokonuje ta osoba, która taką informację uzyskała.
 9. Uczniowie:
  • najpóźniej do końca I półrocza  w danym roku szkolnym podejmą decyzję o realizacji projektu;
  • wybierają tematy spośród przedstawionych przez wychowawcę klasy, umieszczonych na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły oraz konsultują wybór z opiekunem projektu;
  •  ustalają skład zespołu projektowego liczącego od 4 do 25 osób;
  • w uzasadnionych przypadkach mogą zmienić temat projektu edukacyjnego. Zmieniony temat jest ostateczny.
 10. Wychowawca:
  •  przedstawia uczniom tematy projektów i pomaga w wyborze;
  •  zbiera i gromadzi informacje o realizacji projektów w swojej klasie;
  •  przydziela do grupy projektowej ucznia klasy III, który dotychczas nie realizował żadnego projektu (w uzgodnieniu z opiekunem danego projektu)  do końca I półrocza klasy III.
 11. Opiekunem nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie. Uczniowie realizujący projekt edukacyjny mogą również konsultować się, w miarę potrzeb i możliwości, z nauczycielami innych przedmiotów, a w szczególności z nauczycielem bibliotekarzem, informatykiem, psychologiem i  pedagogiem  szkolnym.
 12. Publiczna prezentacja zrealizowanych przez uczniów projektów odbywa się w każdym roku szkolnym:
  • nie później niż do 5 czerwca danego roku szkolnego;
  • w innym niż powyższy terminie, po uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem szkoły.
 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 14. W przypadkach, o których mowa w ust. 20, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.