Spis treści

KRÓTKA HISTORIA

"Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie."
- A. Mickiewicz


Najpierw byliśmy podstawówką - Szkołą Podstawową nr 9. Chlubnie mówiło się w mieście o "Dziewiątce".

  • Szkoła zaistniała 1 IX 1992 roku.
   Naukę rozpoczęli uczniowie klas I, II, III, IV, i V. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę
   w czerwcu 1996 roku. Przez 5 lat szkołą zarządzał i kierował dyrektor p.Piotr Wiśniewski, pomagał mu wicedyrektor - p. Zygmunt Filbrandt.

 

  • 1 IX 1997 roku dyrektorem szkoły została p. Danuta Woronowicz. Obowiązki wicedyrektorów powierzyła p.Bożenie Korocińskiej i p.Joannie Staszak.

 

  • 1 IX 1999 roku staliśmy się Zespołem Szkół nr 2 . Och, dużo nas było! Byliśmy sporą gromadą, ale mimo to potrafiliśmy żyć ze sobą, wspierać, pomagać - dzieci i młodzież. Zbieraliśmy sukcesy - podstawówka i gimnazjum. To był dobry i owocny czas dla naszej szkoły.

 

 • Od 1 IX 2001 roku - jesteśmy Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej. Nosimy zaszczytne imię, jesteśmy spadkobiercami pięknych i bogatych tradycji.

27 września 2001r. stał się ważnym dniem w historii Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie.W tym dniu otrzymało ono imię ARMII KRAJOWEJ i prawo posiadania sztandaru.

patron

I dalej staramy się wspólnie pracować, bawić się - zdobywamy sukcesy, uczymy się samodzielności. Chcemy w przyszłości - nie tylko mieć, ale przede wszystkim być.

 • 1 IX 2007 roku dyr. D. Woronowicz powierzyła obowiązki wicedyrektora ds. organizacyjnych p. Małgorzacie Wróblewskiej.
 • 1 IX 2009 roku dyrektorem szkoły została p. Małgorzata Wróblewska, a obowiązki wicedyrektorów powierzyła p. Grażynie Borowskiej-Marek i p. Jolancie Żmudzie.


"Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach."
- A. Asnyk


O PATRONIE SZKOŁY

Z Armią Krajową współpracowały Szare Szeregi, które podjęły działalność w konspiracji i stały się członem Polski Podziemnej. Podstawowe założenia metody harcerskiej- wychowanie przez działanie – w okresie wojny i okupacji było realizowane przez udział młodzieży w toczącej się walce. Szare Szeregi zachowały tradycyjny podział przedwojennego ZHP na Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy. Organizacja Harcerzy w założeniach programowych akcentowała udział w walce zbrojnej AK, co zostało uregulowane w rozkazach komendanta głównego AK z 16 III 1942r. Grupy Szturmowe walczyły u boku Armii Krajowej w oddziałach specjalnych Kedywu w miastach lub oddziałach leśnych. AK prowadziła tajne nauczanie. Uczono młodzież na tajnych kompletach, działały konspiracyjne licea i wszystkie przedwojenne szkoły wyższe.

AK po wojnie

Od wiosny 1945r. nowe władze zapełniły więzienia i obozy oficerami AK.Tylko w ciągu 4 miesięcy 1946r. stracono 120 członków NSZ. Dopiero po XX Zjeździe KPZR w 1956r. w Polsce przyjęto inną postawę w stosunku do żołnierzy Armii Krajowej - m.in.:

 • umorzono śledztwa w niektórych sprawach,
 • Sejm uchwalił amnestię (karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia, a dożywocie na 12 lat),
 • do ZBOWiD-u zaczęto przyjmować byłych żołnierzy AK,
 • odsłonięto pomnik AK na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Armia Krajowa to konspiracyjna organizacja wojskowa działająca w okresie II wojny światowej na obszarze państwa polskiego w granicach z 1939 r. Podlegała ona naczelnemu wodzowi i rządom Rzeczpospolitej na uchodźstwie.

Podstawowe zadania AK:

1. Odbudowa państwa polskiego poprzez walkę zbrojną.

A. Walka konspiracyjna:

 • działalność informacyjna i propagandowa,
 • wojna psychologiczna z Niemcami, tzw. akcja „N”,
 • wywiad wojskowy na rzecz koalicji antyhitlerowskiej ,
 • dywersja zbrojna,
 • walka partyzancka.

B. Walka jawna.

C. Odtworzenie sił zbrojnych.

2. Prowadzenie tzw. akcji scaleniowej, mającej na celu zespolenie całości zbrojnej konspiracji. Kierownictwo Produkcji Konspiracyjnej powołane przez KG AK produkowało na swoje potrzeby:

 • pistolety maszynowe(sten, błyskawica),
 • granaty ręczne (filipinka, sidolówka),
 • materiały wybuchowe (szedyt, amonit),
 • miotacze ognia i sprzęt dywersyjno – sabotażowy (kolce przeciw oponowe, środki zapalające, zapalniki min).

KierownictwoAK

Komendant Główny (komendant sił zbrojnych w kraju).

Komenda Główna (KG).

Dowódcy AK

 1. Gen. S. Rowecki „Grot” (aresztowany 30.06.1943r.).
 2. Gen. T. Komorowski „Bór” (dowodził do kapitulacji powstania warszawskiego 2.10.1944r.).
 3. Gen. L. Okulicki „Niedźwiadek” (do rozwiązania ).

Najsławniejsze akcje AK (w Warszawie)

 • akcja „Wieniec” (wysadzono 7 torów i pociągów),
 • akcja pod Arsenałem (odbicie ponad 20 więźniów Pawiaka),
 • akcja „Góral” (zdobycie 105 mln. zł),
 • akcja „Kutschera” (udany zamach na szefa SS i policji gen. F. Kutscherę).

Kobiety w AK stanowiły 10% całego stanu. Pracowały w służbie sanitarnej, łączności, wywiadzie, kwatermistrzostwie, propagandzie, kolportażu i  w  warsztatach zbrojeniowych. W lutym 1942r. rozkazem gen. Roweckiego została powołana Wojskowa Służba Kobiet (WSK).

Armia Krajowa było największą organizacją ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej. Jej zadaniem była walka z okupantem, przy pomocy sabotażu, wywiadu, działań zbrojnych. Na tych polach walki AK osiągała - za cenę ciężkich strat – poważne sukcesy.


UZASADNIENIE WYBORU

W drugim roku swojego funkcjonowania, bezimienne jak dotąd Gimnazjum nr 2, zaczęło się zastanawiać nad wyborem patrona. Prężnie działające w mieście środowisko ARMII KRAJOWEJ zwróciło się do naszej szkolnej społeczności z propozycją, aby zechciała przyjąć za patrona właśnie ARMIĘ KRAJOWĄ.Czym kierowaliśmy się przy wyborze? Dlaczego rozpoczęliśmy pracę nad nadaniem tego imienia „młodej szkole”, której początki wywodzą się z chlubnej tradycji Szkoły Podstawowej nr 9?

Urzekły nas: barwność, tragizm poczynań i losów ludzi, którzy działali w ramach tej organizacji. Stanowią oni bowiem żywą i jakże ciekawą historię pisaną nie piórem, lecz własnym życiem. Mimo młodego wieku, ludzkich słabości, z głowami przepełnionymi marzeniami – podjęli wielkie wyzwanie, często okupione utratą życia.

W dzisiejszych czasach – kiedy często liczy się mieć, a nie być – potrzeba młodemu pokoleniu wzorców do kształtowania uczuć patriotycznych i odpowiednich postaw.

„Służymy poczciwej sprawie
a jak kto może,
niech ku pożytku dobra
wspólnego pomoże.”

 


 

ŚWIĘTO SZKOŁY

Co roku w rocznicę nadania imienia, obchodzone jest w gimnazjum Święto Szkoły. W tym dniu odbywa się uroczysty apel, podczas którego uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie na sztandar szkoły:

„My uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej – spadkobiercy chlubnej tradycji, niezłomnej patriotycznej postawy i bohaterskiej walki o wolność i niezawisłość Polski – prowadzonej z okupantami w najtrudniejszych dla Narodu i Państwa Polskiego okresie – na sztandar szkoły i znak Polski walczącej ślubujemy:

 • nigdy nie splamić honoru i tradycji, której ten sztandar jest symbolem
 • nigdy nie przynieść wstydu naszym nauczycielom, wychowawcom i szkole
 • stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności
 • poświęcać wszystkie swoje siły nauce i pełnieniu obowiązków
 • kształtować swój charakter i postawę życiową tak – aby w przyszłości stać się godnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej”.

Zaproszeni goście, kombatanci kwidzyńskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz uczniowie uczestniczą w montażu  słowno-muzycznym poświęconym żołnierzom walczącym w szeregach Armii Krajowej. Delegacje klas składają kwiaty w miejscach pamięci.

Od 2002 roku w Izbie Pamięci znajduje się mapa Polski, na której zostały zaznaczone miejscowości ze szkołami noszącymi imię Armii Krajowej.
W 2009 r. mapa oraz księga zostały zaktualizowane o nowe adresy szkół i dodatkowo o ich strony internetowe. Obecnie liczba szkół wynosi 103.

Gimnazjaliści wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczą w uroczystościach miejskich z okazji świąt państwowych m. in.:
- święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- rocznica wybuchu II wojny światowej,
- Święto Niepodległości.

Kombatanci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kwidzyńskie od 1990 roku:
1. p. Klara Domańska ps. „Sikorka”  ur. 11 lutego 1915r.
2. p. Benigna Dziurkowska ps. „Janina”  ur. 14 sierpnia 1913r.
3. p. Jerzy Głogowski ur. 06 sierpnia 1923r.
4. p. Irena Halagiera ps. „Wiktoria”  ur. 27 czerwca 1922r.
5. p. Czesław Jęczmyk ps. "Kamień" ur. 03 października 1923r.
6. p. Mieczysław Kochanowski ps. "Zew" ur. 08 marca 1922r.
7. p. Jan Kocznur ps. „Mściciel”  ur. 24 czerwca 1909r.
8. p. Tadeusz Kolasa ps. "Groźny"  ur. 17 maja 1923r.
9. p. Maria Kotlarz ur. 21 lipca 1916r.
10. p. Wiesław Łyżwa ps. „Mały”  ur. 25 sierpnia 1927r.
11. p. Stefan Malinowski ps. „Piorun”  ur. 02 września 1923r.
12. p. Benedykt Mikołajczyk ps. „Bury”  ur. 01 maja 1925r.
13. p. Czesław Osipowski ps. „Bigos”  ur. 13 lutego 1923r.
14. p. Jan Paśko ps. „Lampart”  ur. 18 lutego 1926r.
15. p. Stefania Pawłowska ps. „Kwiatek"  ur. 17 maja 1924r.
16. p. Stanisław Pawłowski właśc. Wacław Ryszard Rzewuski ps. „Ryś”  ur. 05 lipca 1923r.
17. p. Józefa Pietrzak ps. "Anna"  ur. 30 sierpnia 1924r.
18. p. Stanisław Pietrzak ps. „Wysoki", „Czarny"  ur. 29 kwietnia 1922r.
19. p. Stanisław Sklepowicz ps. „Ziutek”  ur. 12 sierpnia 1922r.
20. p. Wiesław Smażyński ps. "Bartek"  ur. 22 października 1927r.
21. p. Jan Szul ps. „Pies”  ur. 02 września 1922r.
22. p. Augustyn Zając ps. „Koło”  ur. 28 sierpnia 1922r.

Żegnamy naszych przyjaciół – odeszli na wieczną wartę

p. Czesław Jęczmyk - 16 kwietnia 2000r.
p. Jerzy Głogowski - 30 października 2004r.
p. Jan Kocznur - 04 grudnia 2004r.
p. Benigna Dziurkowska - 10 grudnia 2006r.
p. Jan Szul - 24 października 2006r.
p. Mieczysław Kochanowski - 01 września 2006r.
p. Maria Kotlarz - 05 stycznia 2006r.
p. Stefan Malinowski – 27 kwietnia 2006r.
p. Czesław Osipowski – 30 września 2006r.
p. Stanisław Pawłowski właśc. Wacław Ryszard Rzewuski) – 01 marca 2008r.
p. Klara Domańska - 29 listopada 2008r.
p. Józefa Pietrzak - 19 października 2008r.
p. Irena Halagiera - 26 listopada 2009r.
p. Wiesław Łyżwa – 20 lipca 2011r.
p. Wiesław Smażyński - 19 maja 2012r.
p. Tadeusz Kolasa - 26 grudnia 2013 r.

p. Benedykt Mikołajczyk - 25 października 2016 r.

p. Stanisław Sklepowicz - 20 grudnia 2016 r.

p. Stanisław Pietrzak - 10 maja 2017 r.

 

 


 

WARTO WIEDZIEĆ COŚ WIĘCEJ O AK

 

Ciekawy artykuł na temat Armii Krajowej :

Andrzej Baczewski - Fenomen Generała Grota

 

Młodzież Gimnazjum nr 2 o Patronie Szkoły:

TOMIKI WIERSZY

PRACE LITERACKIE UCZNIÓW